Büyük Beşiktaş Federasyonu Tüzüğü

 

BÜYÜK BEŞİKTAŞ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

MADDE. 01: KURULUŞ  

Federasyon’un Adı: BÜYÜK BEŞİKTAŞ  FEDERASYONU” dur. 


Merkezi: Federasyonun merkezi İstanbul’dur.

Logosu: Yönetim kurulunca logo oluşturulur ve Yönetim kurlunun izni olmadan kullanılması halinde kullananlar hakkında işlem yapılır.

 

MADDE. 02: FEDERASYONUN AMACI

    Federasyon; Beşiktaşlı olma kültürü ve ilkeler ışığında zengin bir kültür mirasına sahip olan Beşiktaşlılar arasında çağdaş yapıya uygun olan kültürel değerlerini yaşatmak, tanıtımına katkı sağlamak, bu değerlerin korunmasına ve yaygınlaşmasına yardımcı olmak, demokratik, laik, sosyal ve etkin hukuk devleti anlayışı içinde birlik ve beraberliğimizi korumak, kurulmuş ve kurulacak olan Beşiktaş taraftarları  ve kurmuş oldukları dernekler arasında birlik ve beraberliği tesis ederek, onları bir çatı altında birleştirmek, milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi, güçlendirilmesi, benimsenmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunarak; toplumsal dayanışma duygusunu oluşturmak, Beşiktaş mensupları arasında Beşiktaşlılık bilincinin ve duruşunun oluşmasını sağlamak, federasyona üye dernekler ile Beşiktaşlıların birlik ve dayanışmasını sağlamak, Beşiktaşlılık kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını, bu doğrultuda üye dernekler arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı, işbirliğini, eşgüdümü ve iletişimi sağlamak, bağlı derneklerin çalışma ve uygulamalarını kolaylaştırmak, geliştirmek, amaç ve hizmet konularında uygun projelerini desteklemek, Beşiktaşlı gençler arasında birlik ve bütünlüğü sağlayarak, Beşiktaş taraftarı olma bilincini değerleri öğrenmelerine teşvik edici çalışmalar yapmak, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile diğer sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

MADDE. 03:  Amacı Gerçekleştirmek İçin Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda haber sitesi, gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

2- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

3-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

4- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

5-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

8-Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, Konfederasyon kurmak veya kurulu bir Konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Konfederasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 

 

12- Amacı doğrultusunda her türlü yol ve araçlarla tanıtım ve bilgilendirme yapabilir

13) Her türlü sportif faaliyetlerde bulunabilir, sportif etkinlikler ve sosyal ve kültürel aktiviteler organize eder, yapar yaptırır, spor kulübü ile iş birliği yapar,

14) üye derneklerin üyeleri için pansiyon; sosyal yardım faaliyetleri için misafirhane, aşevi; her türlü sportif faaliyetler için spor saha veya salonu; meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurar ve işletir. 

15) Üyelerinin yararlanabileceği alkolsüz Lokal, sosyal tesisler, çay bahçeleri, mesire yerleri, kurar ve işletir. 

16)Yetkili mercilerden izin almak kaydı ile her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar; Gazete, dergi, kitap, CD, broşür, bülten, ilan, bildiri vs. gibi tanıtım araçları çıkarır/yapar. İnternet yayıncılığı, slayt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder.

17) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma plan ve projeleri hazırlar.  

18) Üye derneklerin amaç dışı kullanılmasını engelleyici önlemler alır, üye dernekleri amaç dışı kullanan kişi ve kuruluşlarla yasal zeminlerde her türlü mücadeleyi yapar. 

19) Bağlı derneklerimizin arasında; dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlar. 

20) Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda bağlı derneklere yardımda bulunabilir. 

21) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

22)Kültür evleri, Spor kompleksleri, Spor tesisleri ve Yüzme ve diğer spor dallarında faaliyetler sürdürülmek üzere spor tesisler açmak ve Açılmış olanlara ortak olmak. Türk Sporunun gelişimi için çalışmalarda bulunmak,

23)Ticari işletme kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeler yaparak, Federasyon üyesi Derneklerin üye ve mensuplarına daha ucuz alış-veriş yapmalarına imkân sağlamak. 

24)Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.

25) Federasyon yürürlükteki dernekler yasasına ve Türk medeni kanununa aykırı olmamak kaydıyla benzer amaç ve gayeler doğrultusunda faaliyet gösteren federasyonlarla müşterek çalışmalar ve iş birliği yaparak konfederasyon kurar, Yurt içi ve yurt dışındaki Konfederasyonlara üye olabilir. Gerektiğinde Yurt içi ve dışında Temsilcilik açar. 

26) Yardım toplama mevzuatı hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yurt içi ve yurt dışından bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yardım, bağış, intifa ve sükûna hakkı, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder. 

27) Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar kurar, uzman kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar. 

28)Üye derneklerin ve üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirir, sorunlarının duyurulması yolunda çalışmalar yapar, bu konularda ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilişkiler kurar. Ayrıca, gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti verir. 

29)  Federasyon rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm, tanıtım ve eşantiyon hazırlar. Üretilen ürünlerin tanımını yapar, Ürünlerin taraftarlara ulaştırılmasını sağlar. 

 

MADDE 04: FAALİYET ALANI: Federasyon Spor alalında ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterir

 

MADDE 05:FEDERASYON KURUCULARI

 

1-İdealist Beşiktaşlılar Derneği

 

2-Merzifon Beşiktaşlılar Derneği

 

3-Nişantaşı Beşiktaşlılar Derneği

 

4-Fulya Beşiktaşlılar Derneği

 

5-İstanbul Kapalı Çarşı Beşiktaşlılar Derneği

 

MADDE 6:FEDERASYON ÜYELİĞİ, ÇIKMA VE ÇIKARILMA, ÜYELİK VE KATILIM ÖDENTİSİ 

 1. a)Üyelik: Federasyona üye olabilmek için Büyük Beşiktaş Federasyonu adını taşıyan ortak tüzüğü genel kurullarında kabul etmiş ve kendi genel kurulunda federasyona üye olma kararı vermiş olmak gerekir. Federasyona üyeliğine kabul edilen dernekler tüzükte öngörülen delege sayısı kadar üye ile genel kurulda seçilir, genel kurul’da oy kullanırlar ve görev alırlar. Yeni kurulacak dernekler ise

 

Kuruluş başvurularını yazılı olarak federasyona yapacak ve federasyon tarafından belirlenen standartların uygunluğu tamamlandıktan sonra denetimler yapılacaktır. Sonuçları olumlu bulunan derneklerden gerekli ödemeler tahsil edilerek bu süreyi müteakiben 15 iş günü içinde yetki yazısı ve beratları kendilerine gönderilerek akreditasyonu sağlanacaktır.

 

Üye derneklerin olağan genel kurulları federasyon genel kurulundan önce yapıp genel kurul toplantı tutanağını ve seçilen delegelerin isim adres ve kimlik bilgilerini federasyona bildirmek zorundadır.

 

a.1) Üye dernekler federasyon tüzüğünün amaç maddelerini içeren hükümlerine uymak ve bu maddelere aykırı tutum içerisinde bulunmamak zorundadır. 

a.2) Üye dernekler federasyon yönetim kurulunun aldığı kararları uygulamakla görevlidir. Üye dernekler yıllık faaliyet takvimlerini her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar federasyona bildireceklerdir. 

a.3) Federasyona üye dernekler federasyon genel Kurulunda derneklerini temsilen görev yapacak delegelerini seçmek ve en geç iki hafta içinde Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 a.4-Üye derneklerin Genel Kurulu tarafından seçilen delegelerden oluşur. Her dernek 10  delege ile temsil olunur.

 1. b)Üyelikten Çıkma: Hiçbir üye federasyona üyelikte kalmaya zorlanamaz, her üye dernek Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.
 2. c)Üyelikten Çıkarılma: Federasyonun amacına aykırı davranışta bulunanlar, toplantılara mazeretsiz ve kesintisiz gelmeyenler, Federasyona vermesi gereken aidatlarını vermeyenler, yetkili organlarca alınan kararlara uymayanlar ve verilen görevleri yapmayan dernekler üyelikten çıkarılır. Karara karşı üye derneğin Genel Kurula başvuru hakkı vardır. Genel Kurulun kararı kesindir. Üyelikten çıkan veya çıkartılan dernekler Federasyon malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.  
 3. d)Üyelik ve Katılım Ödentisi: Dernekler giriş aidatı olarak 500 (beş yüz) TL öderler. Yıllık aidat belirlemeye, artırmaya ve eksiltmeye Yönetim kurulu yetkilidir. Üye dernekler yıllık aidatlarını ödemediği sürece seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

 

 1. e)Üyelikte ayrılma: Yönetim ve Denetleme üyesi olan delegelerin üyelikten (Federasyon kararı yada kendi isteğiyle) ayrılmaları halinde görevlerine yedek üyelerden sırası gelen delegeler devam eder. Ancak yedek üyelerin yetersiz kalması yada görevi kabul etmemeleri halinde genel kurul yapılana kadar mevcut haliyle devam eder. Yönetimve Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) yarısından bir fazlası istifa ederse Olağanüstü Genel Kurul yapılması gerekmektedir.

 

MADDE 07: FEDERASYONUN ORGANLARI

 

Federasyonun organları şunlardır; 

 1. a)Genel Kurul
 2. b)Yönetim Kurulu
 3. c)Denetleme Kurulu


A- ŞEKLİ: 

 

Genel Kurul, federasyonun en yetkili organıdır. 3 yılda bir Mayıs ayında toplanır.

 

a-) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:


Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da delegelerin 1/5 inin yazılı isteği üzere Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu veya delegelerin1/5 inin yazılı isteğine rağmen Genel Kurul, Yönetim Kurulunca 30 gün içerisinde toplantıya çağrılmazsa Dernekler Yasasının ilgili hükümleri uygulanır.

 

 
B- TOPLANTI YERİ: 


Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu toplantı yapmaya müsait bir yerde ya da Federasyonumuza üye derneklerin bulunduğu bir İl veya İlçede yapılır. 

 

C-ÇAĞRI YÖNTEMİ: 


Yönetim kurulu Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


D- TOPLANTIYA YETER SAYISI:


Genel Kurul, toplam delege sayısının yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk bulunmadığı takdirde ikinci toplantı, katılan delegeler tarafından yapılır. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı Yönetim, Denetim Kurulu asıl üye sayısının iki katından az ise, Genel Kurul toplantısı yapılamaz. 

 

E- TOPLANTI YAPILIŞ YÖNTEMİ: 

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri ile birlikte Federasyon tarafından verilen Kimlik Kartları Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan delegeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı ve uygun bir bölümde Genel Kurul’un salimen yapılmasını engellememek ve delegeler ile karışmamak kaydı ile Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayıda sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve bir Başkan vekiliyle iki Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun Listesi’ndeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Genel Kurul gündemdeki konuları görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurul’da her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan karalar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde yazılı olarak teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulu’na verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. F- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
:

 

 Federasyon Genel Kurulunda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak henüz Genel Kurul gündemine geçilmeden önce toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10 u tarafından yazılı olarak başvurularak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması ve görüşülmesi zorunludur. 

 


G-GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Aşağıda belirtilen işler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.

 1. a)Federasyon Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek değerlendirmek, raporlar hakkında karar vermek.

b)Federasyonun konfederasyonlara katılması konusunda gerektiğinde yönetim kuruluna yetki  vermek.

c)Federasyon malvarlığında bulunan taşınmaz malları ile değeri 50.000 TL’yi geçen  

    malvarlığını satmak, üzerinde aynı haklar tesis etmek konularında Yönetim Kurulu’na yetki  

    vermek. Burada belirtilen istisnalar dışında federasyon adına menkul mallar almaya,  satmaya, kiralamaya, ayni haklar tesis etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 1. d)Federasyonun feshine, fesih halinde malların tasfiyesinin ne şekilde ve nereye yapılacağına 

    karar vermek, Tasfiye Kurulu memurlarını görevlendirmek.

 1. e)Federasyon organlarını seçmek. (Yönetim, Denetim Kurulu)
 2. f)Federasyona gerekli yasal koşulları yerine getirilmek suretiyle uluslararası kuruluşlarla

    işbirliği yapılmasında yarar görülen durumlarda yasa gereği yetkili makamlardan gerekli   

    izin alınması suretiyle yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla faaliyette  

    bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına

    karar vermek.

 1. g)Federasyon tüzüğünü değiştirmek.
 2. h)Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.

ı) Federasyon üyelerinin yıllık üye ödentileri ile federasyona üye olacak derneklerin katılım  

    ödentilerini belirlemek.

 1. j)Federasyondan çıkarılan üye derneklerin ve yöneticilerin itirazlarını incelemek ve karara 

    bağlamak.

 1. k)Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.

 

 

 

 1. H) GENEL KURULDA KARAR ALMA VE OY VERME YÖNTEMİ:

 

            Federasyon organlarının seçimi gizli oy açık sayım ve döküm ile yapılır. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde yeni oylama yapılır. Tüzük değişikliği ve feshi toplantıya katılan delegenin 2/3 sinin kararıyla alınır.

 

MADDE. 08: YÖNETİM KURULU

 

A- KURULUŞ:

 

Yönetim Kurulu, Federasyon’un karar ve yürütme organıdır. Federasyon Genel Kurulun’ da Federasyon Başkanı Genel Başkan sıfatı ile doğrudan seçer ve Federasyon Yönetim Kurulu Genel Başkan dışında seçilen (1 başkan) ve (8)   asıl ve (9)  yedek üyeden oluşur. Görev süresi (3) yıldır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Federasyon Genel Başkan’ı, Yeterince (Genel Başkanın talebi Üzerine) Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak olanlar belirlenir.

B- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

 1. a)Federasyon iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon kurul ve komitelerin işleyişine

    İlişkin iç yönetmenlikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak. 

 1. b)Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.
 2. c)Federasyon Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
 3. d)Federasyonun bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.
 4. e)Aynı amaçla örtüşen kurulmuş veya kurulacak Konfederasyonlara üye olmaya karar

    Vermek. 

 1. f)Yasalardan, Federasyon Tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan her türlü  

    Çalışmaları yapmak. 

 1. g)Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, kurmak ve

    Kaldırmak, federasyon işlerini yürütmek üzere üye derneklere veya derneklerin üyelerinden  bir

veya birkaçına yetki vermek. 

 1. h)Federasyonun amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, Federasyon çalışma programını,

    Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak. 

ı) Federasyonun çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek. 

 1. j)Federasyonu temsilen üye derneklerin Genel Kurul toplantılarına katılmak.
 2. k)Federasyona başvuran derneklerin, üyeliğine veya reddine karar vermek.

 

C- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI: 

 

Yönetim Kurulu her ay önceden kararlaştırılan gün, yer ve saatte çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini Genel Sekreter hazırlar. En az beş üyenin görüşülmesini istediği hususlar da gündeme alınır. Genel Başkan, Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulunda oyların eşitliği halinde Genel başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş sayılacaktır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği derhal sıralamaya göre yedek üye ile tamamlanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç olağan ve olağan üstü yönetim kurlu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, Yönetim Kurulu üyeliği düşen üye dışında toplanarak üyeliğin düştüğünü karar altına alır. 

 

MADDE. 09: GENEL BAŞKAN

 

Genel Başkan; bir bütün olarak Federasyonu her konuda temsil eder. Genel Başkan ayrıca federasyonun her türlü iş ve işlemlerinden birinci derecede Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu’na başkanlık eder, gerektiğinde federasyonun amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir.Yönetim Kurulunda görev yapacak olan Başkan Yardımcı sayısını şartlara göre kaç Başkan Yardımcısı sayısı olacağı konusunda sayı belirlemeye yetkilidir.

 

MADDE. 10: GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

 

Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın olmadığı yerlerde ve Genel Başkanın yetkilendirdiği yerlerde Genel Başkan’ın yerine görev yapar ve Genel Başkanın yetkilerini aynen kullanabilir. Normal zamanlarda Genel Başkan’a yardımcı olur ve federasyon işlerinin takip edilmesini ve diğer birimlerle ilişkileri sağlar. 

Tüm bölgelerde bulunan Federasyona bağlı derneklerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırır. Bölge temsilcisi olarak federasyonumuza yeni dernekler kazandırma çalışmalarını yürütür. Hizmet Komiteleri kurarak yönetim kuruluna kaynak olabilecek incelemeleri yapar, bunları rapor halinde federasyon yönetimine sunar.

 

MADDE.11: GENEL SEKRETER  

 

Genel Sekreter, federasyonun bütün işlerinin yürütülmesi, federasyonun örgütlenmesini ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini ve eşgüdümü sağlar. Genel Başkan Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcılarının görevini yapar ve yetkilerini kullanır.

 

MADDE. 12: GENEL SAYMAN 

 

Genel Sayman, Federasyonun mali işlemlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar. Mali konularda proje hazırlar, hesapların düzgün ve zamanında tutulmasını sağlar.

 

MADDE. 13: DENETLEME KURULU 

 

Denetleme Kurulu, Federasyonun delegeleri arasından üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Federasyon Genel Kurulunca seçilir. Bir dernekten en fazla bir delege görev alır. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler. Denetleme Kurulu en az yılda bir toplanır. Federasyon hesaplarını ve ilgili defterlerini inceler, görülen eksiklikler için Yönetim Kurulunu uyarır.

 

MADDE. 14:İÇ DENETİM

 

Federasyon’da iç denetim esastır. Diğer organlarca veya dışarıdan denetim yapılması, denetleme kurulunun denetleme yapma yetki ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme kurulunun istemesi halinde her türlü bilgi, belge ve kayıtlar federasyon yetkilileri tarafından incelemeye sunulur. Ancak hiçbir belge ve kayıt federasyon dışına çıkarılamaz. Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. 

 

MADDE 15:  KAYIT VE DEFTERLER

Federasyon yürürlükteki mevzuata uygun olarak aşağıda yazılı defterleri tutar. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir; 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE. 16: FEDERASYON TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ 

 

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi, Genel Kurula aittir. Genel Kurul tüzük değişikliği için katılma hakkı bulunan delegelerin en az 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak her iki toplantıda da, katılan delegelerin 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği kararı alınabilir.

 

MADDE. 17: TEMSİLCİLİKLER

 

Federasyon hiçbir yasal organ niteliğini taşımaksızın gerek gördüğü yerlerde temsilcilik ya da irtibat büroları kurabilir. Temsilcilik ve irtibat bürolarının denetimi federasyon Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kuruluna aittir. 

 

MADDE 18: GELİRLER 

Federasyonun gelirleri; 

 1. a)Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.
 2. b)Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler.
 3. c)Federasyon tarafından hazırlanan projeler sebebi ile yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar,

     Gerçek ve tüzel kişilerden alınan fon ve destekler. 

 1. d)Federasyonun amacına uygun olarak işleteceği lokalden elde edilecek gelirler.
 2. e)Her türlü bağış ve yardımlar.
 3. f)Özel İdare bütçelerinden alınacak olan yardımlar.
 4. g)Üyelerin ödeyecekleri aidatlar ve katılım ödentileri.
 5. h)Yardım toplama hakkında yasa, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun olarak toplanacak 

    bağış ve yardımlardan oluşur.

ı) Dernekler Federasyonumuza üye olurken bir defaya mahsus olarak 500,00TL(beş yüz lira) öder. 

 1. j)Yerli ve yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan ortak projelerden elde edilen 

    gelir ve paylar. 

 1. k)Federasyonca gazete, dergi ve bülten gibi yapılacak yayınlar, düzenlenecek eğlence, temsil, sergi, gezi, açık artırma, spor yarışması, konferans, kurs, yarışma, turnuva,  kermes, masa tenisi, bilardo, satranç gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler. 
 2. l)Gerçek ve tüzel kişilerle, ulusal ve uluslararası resmi, özel kuruluşlar tarafından yapılacak     ayni ve nakdi, taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri ile yürürlükteki  mevzuat gereğince  Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar. 

m)Kurulmuş ve kurulacak İktisadi ve ticari faaliyetlerden edilecek gelirler. 

 

MADDE. 18: BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER

 

Federasyon adına 50.000-TL’yi aşan harcamalarda Federasyonun Genel Başkanı ile birlikte Genel Başkan Yardımcılarından birisi veya Genel Sekreter veya Genel Sayman’dan birisinin de imzalarının bulunması zorunludur. 50.000- TL’yi aşmayan harcamalar Genel Başkanın, tek başına imzasıyla belge karşılığı yapılabilir. Ancak, bu şekilde yapılan harcamalar toplamı ayda 100.000 TL’yi geçer ise bu miktarı aşan harcamalarda bu maddenin ilk cümlesi hükmü geçerli olacaktır. Federasyona borç yükleyen her bir işlem için 50.000 TL’yi geçmeyen tüm işlemler federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılabilir. Yine 50.000 TL’yi aşmamak kaydı ile Federasyon üyelerinden ve üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve/veya faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacı ile her türlü borçlanmalarda bulunmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu miktarları arttırmaya ve Yönetim kuruluna verilen harcama yetkisini aşan hususlarda karar mercii Genel Kuruldur. Geçici Yönetim Kurulu kuruluş harcamalarını, kiralama, mobilya ve tefrişat malzemelerini her hangi bir sınır ile bağlı olmaksızın yapmaya yetkilidir. 

 

MADDE 19: MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ

 

Federasyonun gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır, giderler belgelenir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri yürürlükteki mevzuat hükümlerinin öngördüğü sürece saklanır. Federasyon paraları Federasyon adına bir bankada açılacak hesaba yatırılır. Federasyon kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurulur. Üye dernek ödentileri dernekler tarafından Federasyon Genel Merkezi hesabına yatırılır veya makbuz karşılığı Genel Saymana verilir. 

 

MADDE. 20: FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 

Genel kurul federasyonun feshine her zaman karar verebilir.Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Büyük Beşiktaş Federasyonu’dur” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları,     Federasyona üye derneklere eşit miktarda devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Federasyona bağlı dernekler arasında eşit olarak pay edilerek devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE. 21: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA VE ULUSLARARASI FAALİYET 

 

Federasyon, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, ülkemiz aleyhine çalışma içinde olmayan ve Türkiye Cumhuriyeti devlet politikasına aykırı olmamak üzere; her türlü fonlardan, hibelerden ve projelerden yararlanabilir. Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve/veya uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunabilir. 

 

MADDE. 22: YARDIM VE İŞBİRLİĞİ 

 

Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernek, federasyon ve konfederasyonlardan, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki vs. kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak federasyon yurt içinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projelerde yer alabilir, yürütür ve sonuçlandırabilir, yararlanabilir.

 

MADDE .23: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükteki Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın federasyon hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda federasyon  organları oluşturulana kadar, Federasyonu  temsil edecek ve federasyonla  ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.            

 

Geçici  Yönetim Kurulu

 

 • FERHAT KALSIN Genel Başkan

                      

 • BİLAL ÖZDOĞAN             Başkan yardımcısı

 

 • ERDENER KARATAŞ Genel sekreter        

 

 • EFE AKSOY Sayman

 

 • SADETTİN COŞKUN             üye